Trauma

Enligt klassifikationssystemet ICD 10-SE uppstår Posttraumatiskt Stressyndrom/PTSD som en fördröjd eller långvarig reaktion på en traumatisk händelse eller situation av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag. 

van der Kolk (1996) beskriver psykisk traumatisering som eftereffekterna av en extremt påfrestande händelse/situation som varken kan undflys eller hanteras av individens tillgängliga resurser

Hur traumat påverkar personen beror på dennes upplevelse av traumat, hur det tolkas, vilken hjälp personen fick efteråt, och vad denne tänkte om sig själv.

PTSD-symptom kan vara:

Återupplevanden, som ofrivilliga och påträngande minnesbilder (flashbacks), eller mardrömmar kring traumat.

Undvikande,  som undvikande av platser, personer, situationer, aktiviteter och förnimmelser som påminner om traumat. Emotionellt undvikande genom att  undvika eller undertrycka tankar, känslor och minnen med koppling till traumat, eller undvikande av sociala kontakter.

Överspändhet med ökad vaksamhet, lättskrämdhet och sömnsvårigheter, autonom överreaktivitet, irritabilitet eller vredesutbrott, koncentrationssvårigheter.

Kognitiva/affektiva symtom kan innebära svårigheter att minnas viktiga delar av det som hänt, begränsade affekter/känslouttryck, ihållande känslor av skuld, skam eller nedstämdhet, och negativ bild av sig själv och omvärlden.

Obehandlad psykisk traumatisering kan ta sig uttryck i depression, ångest, sömnproblem, koncentrations- och minnessvårigheter, aggressivitet/bristande impulskontroll, somatisering, smärta, flashbacks, dissociation, psykos, missbruk, och suicidimpulser.

Traumabehandling

Visus Terapi erbjuder traumabehandling vid PTSD. De terapeutiska metoderna Symboldrama och Lifespan Integration används liksom stabiliserande tekniker. Läs om metoderna under fliken Symboldrama/visualiserande terapi, respektive Lifespan Integration.

IMG_0229.jpg